با انتخاب هر گزینه ، شرح خدمات ، بسته ها و طرحهای پیشنهادی زوکار به آن صنعت ، نمایش داده می شود .