* طرحهای اقساطی
* دوره باز پرداخت
* فاصله اقساط
* مبلغ ارزش کارشناسی شده توسط بانک به تومان
{{pershowprice}} تومان
* مبلغ تسهیلات به تومان
{{showprice}} تومان
*تاریخ خرید
/
/
مبلغ هر قسط {{Price(SSSPrice.toFixed())}} تومان
هزینه عملیات {{Price(Operatingcosts)}} تومان
پیش پرداخت {{Price(prepaymentAmount)}} تومان
مبلغ قابل پرداخت از طریق درگاه (هزینه عملیات) {{Price(prepaymentAmountByGateway)}} تومان
مبلغ قابل پرداخت از طریق درگاه (هزینه عملیات) {{Price(Operatingcosts)}} تومان
قسط {{item.itemi}}: تاریخ سررسید {{item.date}} مبلغ {{item.price}} ریال
چک تضمین تاریخ سررسید {{firstdate}} {{Price(PercentGuaranteeprice)}} ریال
جمع کل اقساط {{Price(sumallprice*10)}} ریال
چک اول: تاریخ سررسید {{firstdate}} مبلغ {{Price(firstcheck*10)}} ریال
چکهای میانی: تاریخ سررسید {{item.date}} مبلغ {{Price(item.price*10)}} ریال
چک آخر: تاریخ سررسید {{lastdate}} مبلغ {{Price(finalcheck*10)}} ریال
چک تضمین تاریخ سررسید {{firstdate}} {{Price(PercentGuaranteeprice)}} ریال {{Price(PercentGuaranteeprice)}} ریال
جمع کل اقساط {{Price(sumallprice/10)}} ریال {{Price(sumallprice*10)}} ریال