لیست ادارات طرف قرارداد زوکار :

  • - فرهنگیان( شاغل و بازنشسته)
  • - کارمندان مخابرات
  • - سازمان تامین اجتماعی ( مستمری بگیران، شاغلین ، بازنشستگان)
  • - کارمندان و بازنشستگان بانک ملت
  • - کارمندان و بازنشستگان بیمه ملت
  • - دارندگان کرامت کارت
  • - سایر کارمندان ادارات ( فقط با چک کارمندی صیاد)